คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 5 Business ธุรกิจศึกษา

Business

ภาระ burden
เส้นตาย deadline
ตำหนิ / ข้อบกพร่อง defect
ลดคุณภาพ degrade
การอภิปราย debate
เบี้ยวนัดชำระหนี้ default
มอบหมายงาน delegate
เสื่อมสภาพ deteriorate
ข้อเสีย downside
ทำให้แน่ใจ ensure
ผู้ประกอบการ entrepreneur
ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ excessive
เปิดเผย expose
บริษัท firm
ผู้ก่อตั้ง founder
การเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว hindsight
ให้ความรู้อย่างดี informative
ยับยั้ง inhibit
จับต้องไม่ได้ intangible
ความเจตนา intention
สต๊อกสินค้า inventory
หนี้สิน liability
กู้เงิน loan
ดลใจ motivate
เอาใจใส่ในเฉพาะ oriented
ความรอบรู้ savvy
กลยุทธ์ strategy
ตัวแทน substitute
พอสมควร sufficient
อย่างยิ่ง tremendous
มีแนวโน้ม trend
เจริญก้าวหน้า thrive
การขายส่ง wholesale
คุ้ม worthwhile

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

29/08/2016