คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 2 Geography ภูมิศาสตร์

Geography

บรรยกาศ atmosphere
ทางชีววิทยา biological
วิสาหกิจเอกชน business enterprise
การรวมกัน combination
อย่างครอบคลุม comprehensively
การบริโภค consumption
ทำให้ย้ายที่ displace
มีผลกระทบอย่างแรง dramatic impact
อาศัยอยู่ dwell
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic radiation
เน้น emphasize
เพิ่มขีดความสามารถ empowerment
ก่อตั้ง establish
เกินกว่า exceed
สร้างขึ้น / ผลิต generate
โลกาภิวัตน์ globalization
ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ inhabitable
ปฏิสัมพันธ์ interaction
อย่างรุกราน invasive
ธาตุเหล็ก iron
อิทธิผล influence
ผู้อาศัย inhabitant
ลักษณะผิวดิน landform
ภูมิประเทศ landscape
ชั้น layer
สนามแม่เหล็ก magnetic field
ส่วนมา majority
ชั้นแมนเทิล mantle
อุกกาบาต meteoroid
บริเวณนครหลวง metropolitan area
การอพยพ migration
การปรับปรุง modification
แก่นโลก molten core
ในชนบท / บริเวณนอกเมือง rural area
แผนก sector
ดิน soil
แหล่ง source
อาณาเขต territory
พืช vegetation

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

24/08/2016