คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 13 Language ภาษา

language

สำเนียง accent
คุณศัพท์ adjective
คำขยายกริยา adverb
ระบบตัวอักษร alphabet
สามารถใช้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว bilingual
สามัญ common
คำเชื่อม conjunction
พยัญชนะ consonant
บริบท context
ถ่ายทอด / สื่อ convey
ระบุเจาะจง definite
เป็นต้น etc.
ข้อยกเว้น exception
คำอุทาน exclamation
ความคล่องด้านภาษา fluency
บ่อย frequent
บ่งบอก indicate
คำอุทาน interjection
ไม่เกี่ยวข้อง irrelevant
ภาษาศาสตร์ linguistics
ท่อง memorize
คำนาม noun
ความครอบครอง possession
คำบุพบท preposition
คำสรรพนาม pronoun
การออกเสียง pronunciation
เน้น stress
พยางค์ syllable
ภาษาที่มีวรรณยุกต์ tonal language
สระ vowel

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

19/09/2016