Butt in เสือก

Grumpy-cat-on-people-saying

1. Interrupt
พูดแทรก

Please don’t interrupt.
คุณกรุณาอย่าพูดแทรกได้ไหม

 

2. Stay out of +sub+ conversation
พูดแทรกในการสนทนาของเรา

Can you stay out of our conversation.
คุณกรุณาอย่าพูดแทรกในการสนทนาของเราได้ไหม

 

3. Butt in
เสือก

Hey! Don’t butt in!
เฮ้ย อย่ามาเสือกว่ะ

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906