CB1 L49

China ประเทศจีน
America ประเทศอเมริกา
Japan ประเทศญี่ปุ่น
South Korea ประเทศเกาหลี
England ประเทศอังกฤษ
India ประเทศอินเดีย

Q) Where do you come from?
คุณมาจากประเทศไทน

A) I come from China.
ฉันมาจากประเทศจีน

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906