CB1 L52

Asia ทวีปเอเชีย
Europe ทวีปยุโรป
North America ทวีปอเมริกาเหนือ
South America ทวีปอเมริกาใต้
Africa ทวีปแอฟริกา
Oceania ทวีปโอเชียเนีย

Q) Which continent is China in?
ประเทศจีนอยู่ทวีปไหน

A) China is in Asia.
ประเทศจีนอยู่ทวีปเอเชีย

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906