Hey watch it เดี่ยวเหอะ

เดี๋ยวเหอะ – Hey..watch it!10369074_241945352666011_739329040101729052_o

เดี๋ยวเหอะ!! จะโดนทิ้ง!! Watch it, I’ll dump you

เดี๋ยวเหอะ!! จะฟ้องแม่!! Hey, watch it now, or else I tell mum on you

เดี๋ยวเหอะ!! คนกำลังเหงา!! Hey watch it will ya! I’m lonely

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906