Play hard to get เล่นตัว

เล่นตัว10460413_260244334169446_8296621770117819455_n

Why don’t you return any of his calls? Are you playing hard to get?
ทำไม่เธอไม่โทรกลับหาเขาเลยล่ะ เธอกำลังเล่นตัวอยู่ใช่ป่ะ

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906