4 สรรพนาม

 

L4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 สรรพนาม Pronouns

 

I = Subject of sentence เป็นประธานของประโยค

My = Possessive adjective (before noun) สรรพนามที่แสดงเป็นเจ้าของ อยู่ก่อนคำนาม

Me = Object of verb/sentence กรรมของกริยา/ประโยค

Mine = Possessive pronoun (after noun) สรรพนามที่แสดงเป็นเจ้าของ อยู่หลังคำนาม

 

I = ผม / ฉัน

You = คุณ / เธอ

We = พวกเรา

They = พวกเขา

He = เขา (ผู้ชาย)

She = เขา (ผู้หญิง)

It = มัน

 

I My Me Mine
You Your You Yours
We Our Us Ours
They Their Them Theirs
He His Him His
She Her Her Hers
It Its It Its

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906