S1-Food

Welcome to session 1 of Q&A with Chris.
This first session is about one of my favorite topics food.

Question 1.
Who usually cooks the meals in your house?
ใครเป็นคนที่มักจะทำกับข้าวในบ้านของคุณ

Well first of all I don’t live in a house,
at the moment I live in a small apartment
and I only cook breakfast. I live alone
so I don’t really need to be cooking too much
and also, having said that, I eat lunch and dinner at work
because work provides me with a free lunch and dinner
but the only cooking I would be doing in my house is breakfast
and since I’m the only one who lives in my house
then that means only I do the cooking in my house

alone ลำพัง
at the moment ตอนนี้
breakfast อาหารเช้า
cook ทำอาหาร
dinner อาหารเย็น
first of all ก่อนอื่น
lunch อาหารเที่ยง
meal มื้ออาหาร
means หมายความ
provides ให้
since เนื่องจากว่า
then ก็เลย
topic หัวข้อ
usually มักจะ

Question 2
What is your favorite food?
อาหารโปรดของคุณคืออะไร

This is a really difficult question because
how can you just choose one?
Umm., let me do this, I have many favorite foods
I think I’ll have to separate them by region
OK so my favorite English food is probably
oh gosh let me think my favorite English food!
It’s been a while since I’ve been in England, um…….
OK it’s just got to be fish and chips
you’ve got to try fish and chips, but you know,
not just from the supermarket fish and chips
you have to go to a real fish and chip shop.
And get yourself some nice fish and chips
and then wrap the chips in newspaper,
and the fish is covered in vinegar
but I don’t know if they still do that
alright, my favorite other kinds of foods,
I’ve also got my favorite Thai food
my favorite Thai food, in Thai it’s called,
somdum, gai yang, kaw neaw
so that is papaya salad, sticky rice and grilled chicken
you eat these three together and they are just amazing!
as far as my other favorite foods, I have one more
from the region of Italy, that of course is pizza.
But you know, not just like ‘pizza hut’ pizza,
or from some kind of ‘fast food’ pizza.
It has to be real authentic Italian thin crust pizza!
All the ingredients freshly made on the same day,
cooked in a stone oven, that’s what you call real pizza!

as far as ในเรื่องของ
authentic แท้ๆ
a while สักพักหนึ่ง
chips เฟรนฟราย
choose เลือก
covered ถูกโรยด้วย
freshly สด
grilled ย่าง
got to ต้อง
ingredients ส่วนผสม
kind แบบ / ประเภท
of course แน่นอน
oh gosh แหม๋
probably น่าจะ
real แท้จริง
region ภาค
separate แยกออก
sticky เหนียว
stone oven เตาอบหิน
thin crust ขอบบางๆ
vinegar น้ำส้มสายชู
wrap ห่อ

Question 3.
Why is breakfast the most important meal of the day?
ทำไมอาหารเช้าถึงเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน

I would presume it’s the most important meal of the day
because it’s the first meal of the day
so that’s when your body needs energy for the day
I know many people just skip breakfast and just have a coffee
I would not recommend that, that’s probably not best for your health
so it’s the most important meal of the day because
It’s the first nutrients that go into your body
so it’s really important that you fill your body up with the most
beneficial food and nutrients that you can give it
in order to have the best start to the day
or if you’re like the rest of the world you just
chug down a coffee and you’re fine.

beneficial เป็นประโยชน์
chug down ดื่มเร็วๆ
energy พลังงาน
fill เติม
first แรก
health สุขภาพ
important สำคัญ
in order to เพื่อที่จะ
nutrients สารอาหาร
presume คาดการณ์
recommend แนะนำ
skip ข้าม
the rest ที่เหลือ

Question 4.
How much do you spend on food a day?
คุณใช้จ่ายสำหรับอาหารต่อวันเท่าไหร่

This probably depends on where I am and what I’m doing
but at the moment I’m in China recording this
and… I don’t spend too much on food a day
because like I said I have lunch and dinner at work
so um… not much, I don’t know, how much should I say
and in what currency should I tell you, let’s say dollars
I don’t know, maybe ten dollars a day on food
that’s probably about it.

about ประมาณ
at the moment ตอนนี้
currency สกุลเงิน
depends on ขึ้นอยู่กับ
like I said อย่างที่บอกแล้ว
maybe อาจจะ
probably น่าจะ
recording ถ่ายวีดีโอ / บันทึก
spend ใช้จ่าย

Question 5
Are you a vegetarian?
คุณไม่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่า

So, I’m presuming you know what vegetarian means,
it means somebody who doesn’t eat meat
there’s also another word called vegan
Have you ever heard of that?
Vegan means that you don’t eat anything
that has got anything to do with an animal
you know you won’t even have eggs
because they come from a chicken
they come from an animal, even though it’s not the meat
yeah, vegan is really strict
vegetarian… no I’m not a vegetarian,
I love my meat and I will never give it up
unless I get violently sick from some cause of meat poisoning
but…which hasn’t happened yet.

cause สาเหตุ
even แม้แต่
even though แม้ว่า
give up เลิกใช้
got to do with เกี่ยวข้องกับ
happened เกิดขึ้น
have you ever คุณเคย … ไหม
means หมายถึง
meat เนื้อสัตว์
poisoning เป็นพิษ
presuming คาดเดา
sick ป่วย
strict เข้มงวด
unless เว้นแต่
vegan มังสวิรัติ
vegetarian มังสวิรัติ
violently อย่างรุนแรง

Question 6
Can you cook?
คุณทำอาหารเป็นไหม

Well, I’d have you know, I used to be a Chef
back in England I worked as a Chef for about 4 years
went to Chef college for 1 year, did my training
so, can I cook?
Yes, I can pretty much cook most things
that are put in front of me with a recipe
Can I cook everything? Probably not
because it all depends on experience
but yeah, I think I can cook,
it depends what you class as cooking
Is frying an egg cooking? Or is that just surviving?
But anyway, can I cook? Yes, I used to be a Chef too.

anyway ยังไงก็
chef เชฟ
class นับว่า / ถือว่า
college มหาวิทยาลัย
cook ทำอาหาร
experience ประสบการณ์
frying ผัด
most ส่วนมาก
pretty much ค่อนข้าง
probably น่าจะ
recipe สูตร
surviving เอาตัวรอด
training ฝึกฝน / อบรม
used to ชิน / คุ้นเคย

Question 7.
Can you eat spicy food?
คุณสามารถกินเผ็ดได้หรือไม่

Before I came to Asia and lived in Thailand and lived in China
Uhh, could I eat spicy food? I don’t know if I could or could not?
I just never really tried it because in England
we don’t really eat spicy food too much.
and uhh, we’re not accustomed to the idea of something being hot
and spicy and burning your mouth, we think that would be wrong
and umm, I think when I first had a chili pepper,
when I was like a kid, I was like ahhhh!
It’s so hot. What’s that crazy burning feeling in my mouth,
and my friend quickly gave me some milk
so that wasn’t exactly a good experience with spicy food,
just you know, being a kid, and trying to eat a chili pepper raw
umm, but after I came to Thailand and came to China
and started eating the same as what the locals are used to eating,
uhh, I found that, yeah! The spicy flavor is actually really quite nice
I don’t agree with having it so spicy that you can’t even
taste the flavors of the dish, I think that kind of takes away
from the dish itself if you just only have
a sense of burning fire in your mouth
and you don’t know what the flavors of the food are
so, I think if you have spicy food it should just be, you know
spicy enough to be hot and goes together with the other flavors
rather than takes them over
and there’s nothing but fire in your mouth
so, can I eat spicy food? Yes, I can and I enjoy it.

accustomed คุ้นเคย
agree เห็นด้วย
Asia เอเซีย
burning ไหม้
chili pepper พริก
crazy บ้า
dish จาน
enough พอ
even แม้แต่
exactly แบบว่า / อย่างแน่นอน
experience ประสบการณ์
fire ไฟไหม้ / เปลวไฟ
flavor รสชาติ
found that พบว่า
goes together เข้ากัน
just แค่
kid เด็กเล็ก
locals คนท้องถิ่น
nice ดี
quickly เร็ว
quite ค่อนข้าง
rather than แทนที่จะ
raw ดิบ / สุก
sense ความสัมผัส
spicy เผ็ด
takes away เอาออกจาก
takes them over ใช้แทน
taste ชิม / ลิ้มรส
tried ลอง
wrong ผิด

Question 8
What’s the strangest food you have ever eaten?
อาหารที่แปลกที่สุดที่คุณเคยกินคืออะไร

Umm… Well, back in England, before I came to Asia
food wasn’t that strange, in England
we just have bread, potato, cake and tea
it’s quite boring our food in England,
but when I came to Asia
that’s when I know, walking along
the market road, you’d be like
whoa! What the hek is that?
It’s some strange insect and you’ve fried it
and are eating eat. What are you doing?
So, when I came to Asia,
I think one of the strangest things I ever ate…
it was part of being on a TV show, they made me eat strange foods
so one of the strangest foods they made me eat was ‘pig brain!’
and it was absolutely disgusting, it looked disgusting,
it smelled disgusting and of course it tasted disgusting!
The texture was all like sticky and gooey
and ughh! And I sort of like had one mouthful
and ‘blaaa’ just threw up on the table
and so, that was the strangest food I’ve ever had
and I will never have it again, thank you!

absolutely แน่ๆ / สุดๆ
boring น่าเบื่อ
brain สมอง
bread ขนมปัง
cake เค้ก
disgusting ทุเรศ / น่าเกลียด
fried ผัด
gooey เยิ้มๆ
insect แมลง
market ตลาด
mouthful คำปาก
never จะไม่มีวัน
part of เป็นส่วนของ
potato มันฝรั่ง
quite ค่อนข้าง
smelled มีกลิ่น
sticky เหนียว
strangest แปลที่สุด
tea ชา
texture เนื้อ
threw up อ้วก
TV show รายการทีวี

Question 9
What do people from your country like to eat?
คนในประเทศของคุณส่วนใหญ่ชอบกินอะไร

Well, my country is England, and we like to eat potato a lot
and sandwiches and biscuits and drink loads of tea
um… in terms of our favorite dish, I guess maybe…
I don’t know, we have so many kinds of dishes, fish and chips?
I also said that was my favorite food, right?
Alright, let’s just go with fish and chips.
People in my country do like to eat fish and chips
whether it’s from a fish and chip shop
or you buy it from the supermarket
and cook it in the oven yourself
so, our favorite national food in England
is fish and chips

a lot เยอะ / บ่อย
alright เอาเป็นว่า
also ด้วย
biscuits ขนมหวาน
buy ซื้อ
cook ทำอาหาร
country ประเทศ
guess น่าจะ
in terms of ในด้านของ
kinds of แบบ / ประเภท
loads of เยอะแยะ / มากมาย
national ของประเทศ
potato มันฝรั่ง
oven เตาอบ
sandwiches แซนด์วิช
whether…or… ทั้ง…และ… / ไม่ว่าจะ…หรือ…

Question 10
Do you think you have a healthy diet?
คุณคิดว่าคุณกินอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเพียงพอไหม

I think I’m quite healthy. What do you think?
I think the most important thing
for a healthy diet is that you have balance
so, you have some meat, you have some vegetables,
you have some fruit, you have some rice
so in terms of nutritional content, you know,
you should have protein vitamins, minerals,
carbohydrates and all those sorts of things
so, every time I eat a meal, I try to just look at it,
and think does it have the right proportions
you know, let’s say 50% carbohydrates, 30% fruit and veg,
and… What’s the other one? I forgot. Oh yeah, meat, right?
so, it has some protein in there
so, protein, fruit and veg, carbohydrates
I sort of just look at my meals every day and think…
Ok, did I have a bit of everything,
because it’s quite easy to just eat carbohydrates the whole day
like, you know, have rice and bread and biscuits
I find the easiest way to have a healthy diet is to just look at every meal
and try to think… Ok, does it have some green in it?
that’s my favorite question to ask myself
Did I eat something green today? and if the answer is yes…
then it’s like, ok, well, I have a healthy diet then.
Alright, thank you very much
See you in the next session!

a bit of ส่วนเล็กน้อยของ
balance สมดุล
biscuits ขนม
bread ขนมปัง
carbohydrates คาร์โบไฮเดรท
content เนื้อหา / ส่วนประกอบ
diet โภชนาการ
fruit ผลไม้
in terms of ในด้านของ
healthy มีสุขภาพดี
meat เนื้อ
minerals แร่ธาตุ
nutritional มีประโยชน์ทางโภชนาการ
proportions สัดส่วน
protein โปรตีน
rice ข้าว
sorts of แบบต่างๆ / หลากหลายประเภท
the most important thing สิ่งที่สำคัญที่สุด
veg = vegetables ผัก
vegetables ผัก
vitamins วิตามิน
way วิธี
whole ทั้งหมด

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906