SS it depends on

it depends on ขึ้นอยู่กับ

โครงสร้างประโยค
Sub + want(s) to + verb 1 + but it depends on + (condition)

ตัวอย่างประโยค 1
I want to study abroad, but it depends on if I can save enough money.
ฉันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับว่า ฉันจะสามารถเก็บเงินได้เพียงพอได้หรือไม่

ตัวอย่างประโยค 2
He wants to go for a walk outside, but it depends on the weather.
เขาอยากไปเดินเล่นข้างนอก แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906