SS10

10. around here แถวนี้
โครงสร้างประโยค
Is there a + place + around here?
ตัวอย่างประโยค 1
Is there a toilet around here?
แถวนี้มีห้องน้ำไหม
ตัวอย่างประโยค 2
Is there a coffee shop around here?
แถวนี้มีร้านกาแฟไหม

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906