SS66

66. no matter ไม่ว่า
โครงสร้างประโยค
No matter + condition, + sub + will + verb1
ตัวอย่างประโยค 1
No matter what happens, I will keep fighting.
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะสู้ต่อไป
ตัวอย่างประโยค 2
No matter the weather, we will go for a picnic.
ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร เราจะไปปิคนิค

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906