SS9

9. around ราวๆ / ประมาณ
โครงสร้างประโยค
Let’s + verb1 + around + time.
ตัวอย่างประโยค 1
Let’s meet for dinner around 6pm.
ให้เราเจอกันกินข้าวเย็นราวๆ หกโมงเย็น
ตัวอย่างประโยค 2
Let’s watch a movie around 9pm.
ให้เราดูหนังกันราวๆ สามทุ่ม

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906