28 คำที่อยู่หลังคำหลัก

l28

What is a suffix?

 

A suffix is placed after another word to alter the meaning of that word.
คือคำที่เติมท้ายคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป

 

Suffix Meaning Example ความหมายภาษาไทย
verb + -able able to do Doable สามารถทำได้
adj + -ness adjective noun Goodness ความดี
noun + -ful to be full of Hopeful มีความหวัง
noun + -less without Hopeless ไร้ความหวัง
adj + -ish a little / about Big-ish ใหญ่นิดหน่อย

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906