21 คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม

 

L21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 21 คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม  Synonyms and Antonyms

 

สวย Beautiful / Attractive —- น่าเกลียด Ugly 

 

ยาก Difficult / Hard —- ง่าย Easy

 

แพง Expensive / Pricy —- ราคาถูก Cheap

 

สุภาพ Polite / Well-mannered —- หยาบคาย Rude

 

แข็งแรง Strong / Tough —- อ่อนแอ Weak

 

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906