4. 10 วิธีบอก ‘ดีมาก’ เป็นภาษาอังกฤษ {Very good}

10 วิธีบอก ‘ดีมาก’ เป็นภาษาอังกฤษ {Very good}
10 ways to say – Very good ดีมาก

1. Great
2. Excellent
3. Terrific
4. Fantastic
5. Superb
6. Outstanding
7. Amazing
8. Awesome
9. Stupendous
10. Incredible

Skills

Posted on

26/10/2020