คำศัพท์ 100 ภาษาอังกฤษ | English by chris

คำศัพท์ 100 ภาษาอังกฤษ

YouTube video

100 words

 

1. the คำนำหน้าคำนามเพื่อระบุเจาะจง
2. be เป็น
3. to คำนำหลังกริยา, ถึง
4. of ของ
5. and และ
6. a หนึ่ง
7. in ใน
8. that นั่น, ที่, ซึ่ง
9. have มี
10. I ฉัน, ผม
11. it มัน
12. for สำหรับ, เพื่อ
13. not ไม่
14. on บน
15. with กับ
16. he เขา
17. as เท่ากับ, เหมือน, เพราะ
18. you คุณ
19. do ทำ
20. at ที่
21. this นี่
22. but แต่
23. his ของเขา
24. by โดย, ข้างๆ
25. from จาก
26. they พวกเขา
27. we พวกเรา
28. say บอก
29. her ของเธอ, เธอ (กรรม)
30. she หล่อน, เธอ
31. or หรือ
32. an หนึ่ง
33. will จะ
34. my ของฉัน
35. one หนึ่ง
36. all ทั้งหมด
37. would จะ
38. there ที่นั่น
39. their ของพวกเขา
40. what อะไร
41. so งั้น, จึง, มาก, จัง
42. up ขึ้น
43. out ออก
44. if ถ้า
45. about เกี่ยวกับ, ประมาณ
46. who ใคร
47. get ได้, ไปเอามา
48. which อันไหน, ซึ่ง
49. go ไป
50. me ฉัน (กรรม)
51. when เมื่อไหร่
52. make ทำ
53. can สามารถ
54. like ชอบ
55. time เวลา
56. no ไม่
57. just แค่, เพิ่ง
58. him เขา (กรรม)
59. know รู้, รู้จัก
60. take เอาไป, พา
61. person คน
62. into เข้าสู่
63. year ปี
64. your ของคุณ
65. good ดี
66. some บาง
67. could สามารถ
68. them พวกเขา (กรรม)
69. see เห็น
70. other อื่น
71. than กว่า
72. then จากนั้น, แล้วก็, งั้น
73. now ตอนนี้
74. look มอง
75. only เท่านั้น
76. come มา
77. its ของมัน
78. over ข้าม, เกินไป
79. think คิด
80. also ด้วย
81. back หลัง, กลับ
82. after หลังจาก
83. use ใช้
84. two สอง
85. how อย่างไร
86. our ของพวกเรา
87. work ทำงาน
88. first แรก, ที่หนึ่ง, ก่อน
89. well อย่างดี, งั้นก็
90. way ทาง
91. even แม้แต่
92. new ใหม่
93. want อยาก
94. because เพราะ
95. any ใดๆ
96. these พวกนี้
97. give ให้
98. day วัน
99. most มากที่สุด
100. us พวกเรา (กรรม)

Sticky advertisement box