356 Day 216 | English by chris

356 Day 216

https://www.youtube.com/watch?v=5yktReG4UIA

Day 216

stop by
แวะ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

agile
ว่องไว

instinct
สัญชาตญาณ

Geography
ภูมิศาสตร์

Could we stop by the 7/11 quickly?
ขอ แวะ เซเว่นแป๊บหนึ่งได้ไหม

Cats are very agile animals.
แมวเป็นสัตว์ที่ ว่องไว มากทีเดียว

Her motherly instincts are very touching.
สัญชาตญาณ การเป็นแม่ของเธอน่าประทับใจจริงๆ

This job requires good knowledge of geography.
งานนี้ต้องมีความรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ อย่างดี

Sticky advertisement box