365 Day 101 | English by chris

365 Day 101

https://www.youtube.com/watch?v=LWe_lzAFThM&feature=youtu.be

Day 101

share
แบ่ง

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

annoyed
รำคาญ

time
เวลา

coconut
มะพร้าว

Who did you share it with?
คุณ แบ่ง มันให้กับใคร

I get annoyed with impatient people.
ผมรู้สึก รำคาญ กับคนใจร้อน

Time’s up, we need to go now.
หมด เวลา! เราต้องไปเดี๋ยวนี้

A coconut fell from the tree.
มี มะพร้าว ลูกหนึ่งตกลงจากต้น

Sticky advertisement box