365 Day 103 | English by chris

365 Day 103

https://www.youtube.com/watch?v=r2yrH9YnKWw&feature=youtu.be

Day 103

miss
คิดถึง / พลาด

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

jealous
อิจฉา

way
วิธีการ / วิถี

guava
ฝรั่ง

Do you miss me?
คุณ คิดถึง ผมไหม

He is jealous of your new car.
เขา อิจฉา รถยนต์คันใหม่ของคุณ

There are many ways to learn English.
มี วิธีการ เรียนภาษาอังกฤษหลายแบบ

Thai people call westerners ‘Guava’.
คนไทยเรียกชาวต่างชาติตะวันตกว่า ฝรั่ง

Sticky advertisement box