365 Day 109

Day 109

describe
นิยาม / อธิบาย

sincere
จริงใจ

government
รัฐบาล

potato
มันฝรั่ง

Could you describe his appearance?
คุณช่วย อธิบาย ลักษณะของเขาให้ฟังได้ไหม

She was sincere in her apology.
เธอ จริงใจ ในการขอโทษ

China has a communist government.
รัฐบาล ของประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์

Netherlands is the biggest exporter of potatoes.
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ส่งออก มันฝรั่ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

18/11/2020