365 Day 111

Day 111

face
เผชิญ / หันหน้า

safe
ปลอดภัย

number
หมายเลข

carrot
แคร์รอต

What problems did you face in this work?
คุณ เผชิญ กับปัญหาอะไรบ้างในงานนี้

You will be safe with me.
อยู่กับผมแล้ว เธอจะ ปลอดภัย

My room number is 305.
หมายเลข ห้องของผมคือ 305

My pet rabbit likes to eat carrots.
กระต่ายสัตว์เลี้ยงของผมชอบกิน แคร์รอต

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

20/11/2020