365 Day 116 | English by chris

365 Day 116

https://www.youtube.com/watch?v=SRF0k6lmt0g&feature=youtu.be

Day 116

point
ชี้

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

normal
ปกติ

area
บริเวณ

pumpkin
ฟักทอง

Which way are you pointing?
คุณกำลัง ชี้ ไปทางไหน

It’s not normal behavior.
มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ ปกติ

No parking in this area.
ห้ามจอดรถใน บริเวณ นี้

I made some pumpkin bread.
ผมทำขนมปัง ฟักทอง

Sticky advertisement box