365 Day 14

Day 14

want
อยาก

cold
หนาว

around
รอบๆ

minute
นาที

Which one do you want?
คุณ อยาก ได้อันไหน

I can’t stand cold weather.
ผมทนอากาศ หนาว ไม่ไหว

We went for a walk around the park.
เราไปเดินเล่น รอบๆ สวนสาธารณะมา

I’ll be back in 5 minutes.
เดี๋ยวอีก 5 นาที ผมจะกลับมา

Skills

Posted on

08/07/2020