365 Day 154

Day 154

improve
พัฒนา

ticklish
จักจี้ / บ้าจี้

obligation
ภาระผูกพัน

school
โรงเรียน

How can I improve my English?
ผมจะ พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างไร

She feels ticklish when having a foot massage.
เธอจะรู้สึก จักจี้ เมื่อนวดเท้า

I have no more obligations with anybody.
ผมไม่มี ภาระผูกพัน กับใครอีกแล้ว

It’s my daughter’s first day of school today.
วันนี้คือวันแรกที่ลูกสาวของผมจะเข้า โรงเรียน

Skills

Posted on

20/01/2021