365 Day 200 | English by chris

365 Day 200

https://www.youtube.com/watch?v=KroLZUMo8Rc

Day 200

invite
เชิญชวน

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

honest
ด้วยความสัตย์จริง

rule
กฎ

calculator
เครื่องคิดเลข

Who did you invite to your party?
คุณ ชวน ใครบ้างมางานเลี้ยงของคุณ

Don’t worry, you can be honest with me.
ไม่ต้องกังวล คุณสามารถ พูดความจริง กับผมได้

You must do according to the rules.
คุณต้องทำตาม กฎ

I need a calculator for this equation.
ผมต้องการ เครื่องคิดเลข เพื่อทำสมการนี้

Sticky advertisement box