365 Day 211 | English by chris

365 Day 211

https://www.youtube.com/watch?v=9BmQaMsFab8

Day 211

vomit
อาเจียน / อ้วก

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

innocent
ไม่ผิด / ไร้เดียงสา

magic
เวทมนตร์

hose
สายยาง

Have you vomited in the last 24 hours?
คุณ อาเจียน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเปล่า

These little kids are innocent and cute.
เด็กๆ เหล่านี้ ไร้เดียงสา และน่ารักมากเลย

I don’t believe that magic is real.
ผมไม่เชื่อว่า เวทมนตร์ มีอยู่จริง

The hose isn’t long enough to water the garden.
สายยาง ยาวไม่พอที่จะรดน้ำทั่วสวนได้

Sticky advertisement box