365 Day 220 | English by chris

365 Day 220

https://www.youtube.com/watch?v=7oXWVJueD8I

Day 220

spill
ทำหก

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

fierce
ดุร้าย

finance
การเงิน

Art
ศิลปะ

Who spilled coffee on my phone?
ใคร ทำ กาแฟ หก บนมือถือของผม

Your dog is really fierce to strangers.
หมาของคุณ ดุร้าย กับคนแปลกหน้ามาก

He is an expert in finance.
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน

My Art teacher says I’m very gifted.
ครู ศิลปะ ของผมบอกว่าผมมีพรสวรรค์

Sticky advertisement box