365 Day 23

Day 23

feel
รู้สึก

rich
รวย

actually
จริงๆ แล้ว

girl
เด็กหญิง

Do you feel unwell?
คุณ รู้สึก ไม่สบายหรือเปล่า

That businessman is probably rich.
นักธุรกิจชายคนนั้นน่าจะ รวย

I thought I wouldn’t like it, but actually I do.
ผมนึกว่าจะไม่ชอบ แต่ จริงๆ แล้ว ก็ชอบ

The girl is playing jump rope.
เด็กหญิง คนนั้นกำลังเล่นกระโดดเชือก

Skills

Posted on

21/07/2020