365 Day 248

Day 248

sweat
เหงื่อออก

pleased
พอใจ / ถูกใจ

strategy
ยุทธศาสตร์

liver
ตับ

Why are you sweating so much?
ทำไมคุณ เหงื่อออก เยอะขนาดนี้

My mother wasn’t pleased with my study results.
คุณแม่ไม่ พอใจ กับผลการเรียนของผม

Our company needs to think of a new marketing strategy.
บริษัทของเราต้องคิด ยุทธศาสตร์ การตลาดแบบใหม่

Drinking too much alcohol may damage your liver.
การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำร้าย ตับ ของคุณได้

Skills

Posted on

28/06/2021