365 Day 255 | English by chris

365 Day 255

https://www.youtube.com/watch?v=7zpTrlobkXs

Day 255

lick
เลีย

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

biased
ลำเอียง

message
ข้อความ

heater
เครื่องทำความร้อน

Do you allow your dog to lick other people’s hands?
คุณยอมให้หมาของคุณ เลีย มือคนอื่นไหม

She’s always biased to choose him first.
เธอ ลำเอียง ที่เลือกเขาเป็นคนแรกเสมอ

I haven’t read your message yet.
ผมยังไม่ได้อ่าน ข้อความ ของคุณ

Most European homes have a heater.
บ้านที่ยุโรปส่วนมากจะมี เครื่องทำความร้อน

Sticky advertisement box