365 Day 270 | English by chris

365 Day 270

https://www.youtube.com/watch?v=9COivEQ_f5A

Day 270

contact
ติดต่อ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

huge
ใหญ่มาก / มหาศาล

housework
งานบ้าน

hood
ฝากระโปรงรถ

What phone number can I contact you with?
ผมสามารถ ติดต่อ คุณที่เบอร์โทรอะไรครับ

This waterfall is huge, let’s take a picture!
น้ำตกนี้ ใหญ่มาก พวกเรามาถ่ายรูปกันเถอะ

I normally do housework on Sundays.
ปกติผมจะทำ งานบ้าน ทุกวันอาทิตย์

There’s smoke coming out of the hood.
มีควันกำลังออกจาก ฝากระโปรงรถ

Sticky advertisement box