365 Day 282 | English by chris

365 Day 282

https://www.youtube.com/watch?v=FvWJEeysiuc

Day 282

support
สนับสนุน

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

indirect
อ้อม / ไม่ตรง

fine
ค่าปรับ

province
จังหวัด

How many people are supporting you?
มีกี่คนกำลัง สนับสนุน คุณ

This is an indirect path to the campsite.
นี่คือทาง อ้อม ไปที่สถานที่ตั้งค่าย

I can’t afford to pay this fine in time.
ผมจ่าย ค่าปรับ นี้ให้ทันเวลาไม่ไหว

Chiang Rai province has many coffee fields.
จังหวัด เชียงรายมีไร่กาแฟเป็นจำนวนมาก

Sticky advertisement box