365 Day 297 | English by chris

365 Day 297

https://www.youtube.com/watch?v=4t3czS1233U

Day 297

bury
ฝัง

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

south
ทิศใต้

group
กลุ่ม

gums
เหงือก

Whose corpse has been buried here?
ตรงนี้มีการ ฝัง ศพของใคร

In the south of Thailand, there are many islands.
ในภาค ใต้ ของประเทศไทยมีเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก

We’d like to invite you to join our English group.
เราขอเชิญให้คุณเข้า กลุ่ม ฝึกภาษาอังกฤษของเรา

The dentist injected painkiller into the gums.
คุณหมอฉีดยาชาที่ เหงือก

Sticky advertisement box