365 Day 311 | English by chris

365 Day 311

https://www.youtube.com/watch?v=KDq5Shy2g4w

Day 311

hesitate
ลังเล

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

protective
เป็นการป้องกัน

weather
สภาพอากาศ

mask
หน้ากาก

What’s making you hesitate your decision?
อะไรกำลังทำให้คุณ ลังเล ในการตัดสินใจ

A fire fighter must use a lot of protective equipment.
นักดับเพลิงจะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างเพื่อ เป็นการป้องกัน ตัวเอง

The weather in Thailand is always so hot!
สภาพอากาศ ของประเทศไทยจะร้อนตลอดเลย!

During the Covid-19 pandemic, everyone wore a mask.
ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ทุกคนใส่ หน้ากาก

Sticky advertisement box