365 Day 318 | English by chris

365 Day 318

https://www.youtube.com/watch?v=QJQTtqJQxE0

Day 318

press
กด

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

eternal
ชั่วนิรันดร์ / ตลอดกาล

speed
ความเร็ว

underwear
กางเกงใน

Which button do I need to press next?
ผมต้อง กด ปุ่มอะไรต่อ

God has almighty eternal power and knowledge.
พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่และความรอบรู้ทุกอย่าง ตลอดกาล

This road’s speed limit is 90kmph.
ถนนเส้นนี้จำกัด ความเร็ว ที่ 90 กม.

Put your worn underwear in the laundry basket.
เอา กางเกงใน ที่ใส่แล้ววางในตะกร้าซักผ้าให้หน่อย

Sticky advertisement box