365 Day 75 | English by chris

365 Day 75

https://www.youtube.com/watch?v=VwzTGol-AhM&feature=youtu.be

Day 75

allow
ยอมให้ / อนุญาติ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

interested
สนใจ

economy
เศรษฐกิจ

trousers
กางเกง

Am I allowed to use this?
คุณ อนุญาติ ให้ผมใช้อันนี้ไหม

I’m not interested about that.
ผมไม่ สนใจ เรื่องนั้น

USA has the world’s largest economy.
สหรัฐอเมริกามี เศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Your trousers are so cool!
กางเกง ของคุณเทห์มากเลย

Sticky advertisement box