365 Day 81

Day 81

consider
พิจารณา / คิดดู

lonely
เหงา

schedule
ตารางเวลา

pajamas
ชุดนอน

Would you like to consider about it?
คุณอยากจะลอง คิดดู ก่อนไหม

The new student feels lonely.
นักเรียนคนใหม่ เขารู้สึก เหงา

My schedule has been so busy recently.
ช่วงนี้ ตาราง ของผมยุ่งมาก

Your pajamas are so cute!
ชุดนอน ของคุณน่ารักมากเลย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

09/10/2020