365 Day 81 | English by chris

365 Day 81

https://www.youtube.com/watch?v=cvAJIYHD5Es&feature=youtu.be

Day 81

consider
พิจารณา / คิดดู

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

lonely
เหงา

schedule
ตารางเวลา

pajamas
ชุดนอน

Would you like to consider about it?
คุณอยากจะลอง คิดดู ก่อนไหม

The new student feels lonely.
นักเรียนคนใหม่ เขารู้สึก เหงา

My schedule has been so busy recently.
ช่วงนี้ ตาราง ของผมยุ่งมาก

Your pajamas are so cute!
ชุดนอน ของคุณน่ารักมากเลย

Sticky advertisement box