365 Day 93 | English by chris

365 Day 93

https://www.youtube.com/watch?v=4j_EsvVT_Dk&feature=youtu.be

Day 93

reach
เอื้อม

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

nervous
กระวนกระวาย

activity
กิจกรรม

police car
รถตำรวจ

Can you reach the top shelf?
คุณ เอื้อม ถึงชั้นวางบนสุดไหม

No need to be nervous, you can do it!
ไม่ต้อง กระวนกระวาย หรอก คุณทำได้แน่นอน

Today is an activity day at school.
วันนี้ที่โรงเรียนคือวัน กิจกรรม

The police car escorted the politician’s car.
รถตำรวจ นำหน้ารถของนักการเมือง

Sticky advertisement box