76/100 Proposing การขอแต่งงาน | English by chris

76/100 Proposing การขอแต่งงาน

vid

I think I’m ready to propose to her.
ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะขอเธอแต่งงาน

I’m sure she’s the one for me!
ผมมั่นใจว่าเธอคือคนเดียวที่ใช่สำหรับผม

How did you propose to her?
คุณขอเธอแต่งงานอย่างไร

I’m still not ready to get married.
ผมยังไม่พร้อมแต่งงาน

I’m waiting for the right time to propose.
ผมกำลังรอเวลาที่เหมาะสมที่จะขอเธอแต่งงาน

She was so surprised by my proposal.
เธอรู้สึกตกใจที่ผมขอเธอแต่งงาน

He was so sweet and got down on one knee to propose.
เขาน่ารักและได้คุกเข่าเพื่อขอฉันแต่งงาน

I’m in love with you and want to be together with you.
ผมรักเธอและอยากอยู่ด้วยกันกับเธอ

Will you marry me?
ขอเธอแต่งงานกับผมได้ไหมครับ

Absolutely yes!
ได้แน่นอนซิ

Sticky advertisement box