800 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC | English by chris

800 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC

ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่

คอร์สออนไลน์ ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่

YouTube video

all

1. Science วิทยาศาสตร์ 15:18
2. Geography ภูมิศาสตร์ 30:04
3. History ประวัติศาสตร์ 35:25
4. Engineering วิศวกรรม 39:44
5. Business ธุรกิจศึกษา 45:18
6. Law กฎหมาย 49:53
7. Politics การเมือง 01:02:46
8. Psychology จิตวิทยา 01:10:51
9. Literature วรรณกรรม 01:20:08
10. Art ศิลปะ 01:25:35
11. Music ศึกษาดนตรี 01:34:43
12. Religion ศาสนา 01:44:11
13. Language ภาษา 01:55:31
14. Physical education พลศึกษา 01:59:45
15. Cooking การทำอาหาร 02:07:15

 

YouTube video

YouTube video

science

ซึมซับ absorb
เชิงวิเคราะห์ analytical
การประเมิน assessment
ดาวเคราะห์น้อย asteroid
หลอดเลือด blood vessels
ย่อยสลาย break down
เชื่อมต่อ chain
ลักษณะ characteristic
ตามลำดับ chronological
ระบบไหลเวียนโลหิต circulatory
ดาวหาง comet
ทำให้อัดแน่น compact
ส่วนประกอบ component
ซับซ้อน complex
แม่นยำ concise
ข้อสรุป conclusion
อย่างสม่ำเสมอ constantly
ทำให้เปื้อนเปรอะ contaminate
หดตัว contract
พืชผล crop
เปลือกโลก (earth’s) crust
การทำให้เป็นรูปธรรม crystallization
รับน้ำหนักกระแทก cushion
ระบบย่อยอาหาร digestive system
ละลาย dissolve
เป็นพิเศษ distinctive
แยกแยะ distinguish
แบ่งออก divided
ระบบต่อมไร้ท่อ endocrine system
เอนไซม์ enzyme
กัดกร่อน erode
ระเบิด erupt
จำเป็น / สำคัญมากๆ essential
ชั่วนิรันดร์ eternity
มีอยู่จริง exist
ขยายตัว expand
ขับไล่ expel
ลักษณะเฉพาะ feature
เจริญพันธุ์ fertile
หน้าที่ function
จำเป็น / สำคัญมากๆ fundamental
ความเสียดทาน friction
พันธุศาสตร์ genetics
ถูกดัดแปลงพันธุกรรม genetically manipulating
แรงโน้มถ่วง gravity
เป็นอันตราย harmful
สารกำจัดวัชพืช herbicide
อาการเหินน้ำ hydroplane
สมมุติฐาน hypothesis
หินอัคนี igneous rock
สาธิต illustrate
ระบบภูมิคุ้มกัน immune system
ทำให้แน่นอน insure
ปริมาณที่บริโภค intake
มีปฏิกิริยากับ interact
พลังงานจลน์ kinetic energy
ของเหลว liquid
หล่อลื่น lubricate
ระบบน้ําเหลือง lymphatic system
ท่อน้ำเหลือง lymph duct
ต่อมน้ำเหลือง lymph nodes
หลอดน้ำเหลือง lymph vessels
หินหนืด magma
เนื้อโลก mantle
สิ่ง / วัสดุ matter
เยื่อ membrane
รวมเข้าด้วยกัน merge
หินแปร metamorphic rock
แร่ธาตุ mineral
แร่ธาตุวิทยา mineralogy
ในระดับโมเลกุล molecular
โมเลกุล molecule
ระบบกล้ามเนื้อ muscular system
ระบบประสาท nervous system
โคจร orbit
อนุภาค particle
เชื้อโรค pathogens
การขับเหงื่อ perspiration
ความเป็นกรด-ด่าง ph-level
การตกตะกอน precipitation
คาดการณ์ predict
ควบคุม regulate
ระบบสืบพันธุ์ reproductive system
ต่อต้าน resistant
ระบบหายใจ respiratory system
การสุ่มเก็บตัวอย่าง sampling
คายออก secrete
ตะกอน sediment
หินตะกอน sedimentary rock
ระบบโครงสร้างกระดูก skeletal system
ระบบผิวหนัง skin system
ของแข็ง solid
ทำให้เป็นของแข็ง solidify
แก้ไขปัญหา solve (problems)
สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต starch
สาร substance
อาหารเสริม supplements
สังเคราะห์ synthesize
แผ่นเปลือกโลก tectonic plates
เส้นเอ็น tendon
สามมิติ three dimensional
ระบบทางเดินปัสสาวะ urinary system
จำเป็น / สำคัญมากๆ vital
นึกภาพออก visualize
วัชพืช weed

YouTube video

YouTube video

Geography

บรรยกาศ atmosphere
ทางชีววิทยา biological
วิสาหกิจเอกชน business enterprise
การรวมกัน combination
อย่างครอบคลุม comprehensively
การบริโภค consumption
ทำให้ย้ายที่ displace
มีผลกระทบอย่างแรง dramatic impact
อาศัยอยู่ dwell
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic radiation
เน้น emphasize
เพิ่มขีดความสามารถ empowerment
ก่อตั้ง establish
เกินกว่า exceed
สร้างขึ้น / ผลิต generate
โลกาภิวัตน์ globalization
ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ inhabitable
ปฏิสัมพันธ์ interaction
อย่างรุกราน invasive
ธาตุเหล็ก iron
อิทธิผล influence
ผู้อาศัย inhabitant
ลักษณะผิวดิน landform
ภูมิประเทศ landscape
ชั้น layer
สนามแม่เหล็ก magnetic field
ส่วนมา majority
ชั้นแมนเทิล mantle
อุกกาบาต meteoroid
บริเวณนครหลวง metropolitan area
การอพยพ migration
การปรับปรุง modification
แก่นโลก molten core
ในชนบท / บริเวณนอกเมือง rural area
แผนก sector
ดิน soil
แหล่ง source
อาณาเขต territory
พืช vegetation

YouTube video

YouTube video

History

เหรียญ coin
อาณาจักรโรมันถล่ม collapse
ปะทะกัน collide
ดังนั้น / จึง consequently
ค่ายกักกัน concentration camp
โรคติดต่อ contagious
ได้รับมาจาก derived
จักรพรรดิ emperor
ราชอาณาจักร empire
ใหญ่มากๆ enormous
ประหารชีวิต execute
การกำจัด extermination
สูญพันธุ์ extinct
สกปรกมาก filthy
มีที่สิ้นสุด finite
การทำลายชนชาติ genocide
การจัดทำระบบ implementation
ไม่มีที่สิ้นสุด infinite
ภาษาศาสตร์ linguistic
การเข้าใจผิด misconception
ซึ่งไม่สามารถหาทดแทนได้ non-renewable
โดดเด่น outstanding
พินาศ / เสียชีวิต perished
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ pesticides
พูดเอง / อ้างถึง refer
สะท้อน reflect
การปฏิรูป reformation
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา renaissance
กฎ / ครอบครอง rule
ความอดอยาก starvation
ระยะเวลา time span

YouTube video

YouTube video

Engineering

การวิเคราะห์ analysis
ช่องโค้ง arch
แกนล้อ axle
คาน beam
ผลิตผลพลอยได้ by-product
คานยื่น cantilever
การโคลนนิ่ง clone
สันดาป combustion
รวบรวม compile
การอัด compression
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD (Computer Aided Design)
ดำเนินการ conducted
อนุรักษ์ conserve
แปรรูปแบบ converted
เพลาข้อเหวี่ยง crankshaft
กระบอกสูบ cylinder
แรงกระทำที่เคลื่อนที่ dynamic load
ทางยกระดับ elevated
การขุด excavate
รถขุดดิน excavator
ท่อไอเสีย exhaust
การเชื่อมโลหะ fabrication
ขนส่ง haul
การจุดให้ลุก ignite
การประทับตราทางพันธุกรรม imprinting
การรับเข้า intake
การสืบสวน investigation
ซึ่งมองไม่เห็น invisible
น้ำหนักถ่วง load
ขั้นตอน phase
ลูกสูบ piston
ทำให้แข็งแรง reinforcement
ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา rotary
ของโสโครก sewage
ประกาย spark
สะพานแขวน suspension bridge
มีความสงสัย suspicious
เป้าหมาย target
สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ truss bridge
วาล์ว(ท่อ / ลื้น) ปิดเปิด valve
ความเป็นจริงเสมือน virtual reality

YouTube video

YouTube video

Business

ภาระ burden
เส้นตาย deadline
ตำหนิ / ข้อบกพร่อง defect
ลดคุณภาพ degrade
การอภิปราย debate
เบี้ยวนัดชำระหนี้ default
มอบหมายงาน delegate
เสื่อมสภาพ deteriorate
ข้อเสีย downside
ทำให้แน่ใจ ensure
ผู้ประกอบการ entrepreneur
ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ excessive
เปิดเผย expose
บริษัท firm
ผู้ก่อตั้ง founder
การเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว hindsight
ให้ความรู้อย่างดี informative
ยับยั้ง inhibit
จับต้องไม่ได้ intangible
ความเจตนา intention
สต๊อกสินค้า inventory
หนี้สิน liability
กู้เงิน loan
ดลใจ motivate
เอาใจใส่ในเฉพาะ oriented
ความรอบรู้ savvy
กลยุทธ์ strategy
ตัวแทน substitute
พอสมควร sufficient
อย่างยิ่ง tremendous
มีแนวโน้ม trend
เจริญก้าวหน้า thrive
การขายส่ง wholesale
คุ้ม worthwhile

YouTube video

YouTube video

Law

เลิกล้ม abolish
กล่าวหา accuse
การทำร้ายทางเพศ aggravated sexual assault
เปลี่ยนแปลง alter
แก้ไข amend
อุทธรณ์ appeal
อุทธรณ์ appellate
พูดเก่ง articulate
ทนายความ attorney
ค่าประกันตัว bail
กล่องลงคะแนน ballot box
ล้มละลาย bankrupt
การโจรกรรม burglary
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง candidate
คดี case
เฉพาะ / แน่นอน certain
กล่าวอ้าง claim
ซึ่งกระทำการแล้ว commission
ค่าชดเชย compensation
ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา congressional
การวางแผนอย่างลับๆ conspiracy
เกณฑ์ criteria
วิพากษ์วิจารณ์ criticize
จำเลย defendant
นิยาม define
(สอนให้รู้)ระเบียบวินัย discipline
อย่างสับสน ไม่ตรงประเด็น discursive
อาณาเขต domain
เลือกตั้ง elect
ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ entailment
ไล่ออกผู้เช่า eviction
หลักฐาน evidence
ชัดแจ้ง explicit
ปืน firearm
การหลอกลวงทางการเงิน fraud
กองทุน fund
มีความผิด guilty
การฆ่าคน homicide
บอกเป็นนัย implicit
บังคับ impose
การจำคุก imprisonment
การอนุมาน / สรุป infer
ความคิดริเริ่ม initiative
ความบริสุทธิ์ innocence
ทันที instantaneous
เจตนา intent
แปลความหมาย interpret
เสมอไป invariably
ไม่เกี่ยวข้อง irrelevant
ผู้พิพากษา judge
อำนาจศาล jurisdiction
คดีความ lawsuit
ทางกฎหมาย legislative
การฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนา manslaughter
กลไก mechanism
ศีลธรรม morality
คำสาบาน oath
ข้าราชการ / ทางการ official
ดำเนินงาน operate
ที่ใช้การพูด oral
ชักชวน persuade
การร้องเรียน petition
ความผิดลหุโทษ petty crime
ผู้ร้องทุกข์ plaintiff
โต้แย้ง / อ้อนวอน plead
การครอบครองยาเสพติด possession of drugs
นำหน้า preceding
สันนิษฐาน presume
สันนิษฐาน presuppose
ความเป็นไปได้ probability
ห้าม prohibited
ฟ้องร้อง prosecute
การเรียกคืน recall
ชดเชย redress
การลงประชามติ referendum
ปฏิเสธ refute
ลบออก remove
ยกเลิก / เลิกล้ม repeal
การแก้ปัญหา resolution
พิพากษาวางโทษ sentence
ในเวลาเดียวกัน simultaneous
หลักบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาล stare decisis
ประชุมบทกฎหมาย statutes
ซึ่งตามมา subsequent
ต่อเนื่อง successive
ฟ้องคดี sue
รัฐบาล the state
การขโมย theft
ข่มขู่ threaten
สนธิสัญญา treaty
พิจารณาคดี trial
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ unconstitutional
ความถูกต้อง validity
ซึ่งมีหลากหลาย vary
คำตัดสินสุดท้าย verdict
ด้านสวัสดิการ welfare
พยาน witness

YouTube video

YouTube video

Politics

ผู้ยึดถือทฤษฎี activist
ผู้บริหาร administer
ข้อดี advantages
เอกอัครราชทูต ambassador
ใช้ภาษาอย่างคล่อง articulate
ตรงกันข้าม / แทนที่จะ as opposed to
จับสลาก ballot
ถูกห้าม ban
ลำเอียง biased
การณรงค์ campaign
แสดงลักษณะ characterized
พันธมิตร coalition
ซึ่งต้องกระทำ compulsory
การอนุญาต consent
ผลที่จะเกิดภายหลัง consequences
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย constituents
ประสานงาน coordinate
นักวิจารณ์ critic
ซึ่งสำคัญมากๆ crucial
การอภิปราย / ชิงชัย debate
หลอกลวง deceive
ประชาธิปไตย democracy
ข้าราชการสถานทูต diplomat
ข้อเสีย disadvantages
แยกแยะ discern
ความขัดแย้ง dissent
เลือกตั้ง elect
กำจัด eliminate
ราชอาณาจักร empire
ผู็นำที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ hereditary ruler
ซึ่งต้องรับผิดชอบ hold to account
หน้าซื่อใจคด hypocrisy
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ inevitably
การมีชื่อเสียงในทางที่เลว infamy
เรื่อง matter
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร minister
โฆษก mouthpiece
ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ necessitate
ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง nominee
เชื่อฟัง obedient
ช่องทาง outlet
พรรค party
เพื่อนร่วมงาน peers
เวที platform
ศักยภาพ potential
การปฏิบัติ practice
นายกรัฐมนตรี prime minister
การโฆษณาชวนเชื่อ propaganda
ผัสสาการนิยม sensationalism
ความคิดเห็น stance
มุมมองความคิด standpoint
กลยุทธ์ strategy
ผู้ที่ต้องเสียภาษี taxpayer
การแพร่ระบาดทางออนไลน์ viral
มีระเบียบวินัย well disciplined

YouTube video

YouTube video

Psychology

ผิดปกติ abnormal
ที่ได้เรียนมา acquisition
การวิเคราะห์ analysis
นิรนาม anonymous
การประเมิน assessment
ที่กั้น / อุปสรรค barrier
การล้มเหลว breakdown
เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้ cognitive
ร่วมกัน collaboratively
ความตระหนักรู้ consciousness
บริบท context
คอร์เทกซ์ cortex
วิกฤติ crisis
เสื่อม / ลดลง declined
ขาด / ไม่พอเพียง deficient
การไม่รับผิดชอบ / ความผิด delinquency
ความหดหู่ depression
ตรวจพบ detect
เสื่อมลง / ทำให้ทรุดโทรม deteriorate
ความขัดแย้ง discord
ความผิดปกติทางจิตใจ disorder
ระยะเวลา duration
อัตตา ego
ส่วนประกอบ element
ส่งเสริม enhance
ยุค / สมัย era
คาดคะเน estimate
ตรวจสอบ examine
มีอยู่จริง exist
ความรู้ความชำนาญ expertise
ประการหนึ่ง feature
พื้นฐาน foundation
ลักษณะเฉพาะตัว identity
ถูกยุยง / ห่าม impulsive
ให้สอดคล้องกับ in conjunction with
อัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัว involuntary
ห้องปฏิบัติการ laboratory
ขาด / ขัดสน lack
อารมณ์เเปรปรวน mood swings
แรงจูงใจ motivation
เจรจา negotiate
รูปแบบของระบบประสาท neural pattern
ธรรมดา ordinary
ถูกครอบงำ / ซึ่งรับไม่ไหว overwhelmed
ทำให้เป็นอัมพาต / สิ้นกำลัง paralyze
อย่างถูกต้อง properly
เกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจ psychosomatic
ความเป็นจริง reality
สร้างใหม่ reconstruct
การตอบสนอง response
การฟื้นฟู restoration
สถานการณ์ scenario
ความรู้คุณค่าในตัวเอง self-esteem
สัญญาณ / ตัวบ่งชี้ signs
ตัวกระตุ้น stimulus
สำรวจ survey
เป็นลางแห่ง symbolize
กระแสจิต telepathy
การบำบัดโรค therapy
ระยะเวลาที่ถูกกำหนด timescale
เจ็บปวดจิตใจ traumatic
ตัวแปร variables

 

 

YouTube video

YouTube video

literature

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ anecdote
กวีนิพนธ์ anthology
อัตชีวประวัติ autobiography
การเขียนชีวประวัติของตนเอง biography
สั้น brief
ที่มีเสน่ห์ captivating
ซึ่งบอกลักษณะ descriptive
บทสนทนา dialog
ผู้เขียนบทละคร dramatist
เป็นสัญลักษณ์ emblematic
ต้องตาต้องใจ engaging
ทั้งหมด entire
บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม epilogue
แจ้งชัด explicit
รื่องไม่จริง fiction
ภาพพจน์ figure of speech
ประเภท genre
น่าขัน humorous
มโนภาพ imagery
ช่างจินตนาการ imaginative
ข้อมูลเชิงลึก insight
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งสวนทางกันอย่างน่าประหลาดใจ irony
คำพูดยืดยาว long-winded
คำอุปมา metaphor
เรื่องจริง non-fiction
เค้าโครงเรื่อง plot
บทกวี poem
เด่นกว่าคนอื่น pre-eminent
บทนำ prologue
พูดอย่างจืดชืดน่าเบื่อ prose
พิมพ์ออกจำหน่าย publish
เปิดเผย reveal
คล้องจอง rhyme
จังหวะ rhythm
การพูดประชด sarcasm
ฉาก scene
การเรียงลำดับ sequence
ซึ่งถูกเรียงลำดับ sequential
การเปรียบเทียบ simile
โคลง sonnet

YouTube video

YouTube video

art

ที่เป็นนามธรรม abstract
อะคริลิค acrylic
การกำเนิด advent
พู่กัน airbrush
การจัดเรียง array
เก่งศิลปะ artistic
ความสมดุล balance
งานใช้ฝีแปรงในการวาดภาพ brushwork
ผ้าใบสำหรับวาดรูป canvas
หล่อพิมพ์ cast
ชอล์ก / ปูนขาว chalk
ใช้สิ่วสลัก chisel
ดินเหนียว clay
องค์ประกอบภาพ composition
สิ่งเป็นรูปธรรม concrete
นิทรรศการ exhibition
คิดสร้างสรรค์ expressive
สร้างภาพให้หลอกลวง facade
ปัจจัย factor
ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด foreground
เคลือบ gloss
กำไรขั้นต้น grossing
ทำให้ตื่นเต้นดีใจ hype
ภาพลวง illusion
เครื่องอุปกรณ์ implements
มีความเข้าใจตรงกัน in-tune with
สุดยอด / เหลือเชื่อ incredible
แรงบันดาลใจ inspiration
อย่างทันทีทันใด instantaneously
คึกคัก lively
เอียง lopsided
หินอ่อน marble
ความคิดล่องลอย melancholy
โลหะ metal
อย่างเล็กน้อย minimally
ปั้นรูป model
การเคลื่อนไหว motion
เฉพาะพิเศษ niche
แผ่นผสมสี palette
ดินสอเทียน pastel
ความคิดเห็น perspective
รูปคน portrait
ถ่ายทอด portray
ทำท่า / วางท่า pose
การมีอยู่ของ presence
ได้รับการยอมรับ recognition
อย่างไตร่ตรอง reflective
แบบจำลอง replica
คล้ายกับ resemble
ทำให้เสีย ruin
รูปปั้น / รูปแกะสลัก sculpture
ทำให้มืดมัว shade
วาดคร่าวๆ sketch
เศร้าหมอง somber
ฟองน้ำ sponge
อยู่กับที่ static
การถ่ายสต็อปโมชัน stop motion
พื้นผิว surface
มีส่วนสัดรับกัน symmetry
พื้นผิว texture
สามมิติ three dimensional
โทนสี tone
เปิดงาน unveil
กว้างใหญ่ / มากมาย vast
สีกระจ่างใส vibrant
สีน้ำ watercolor

YouTube video

YouTube video

music

ระยะเวลาที่ออกวิทยุ airplay
ชุดแผ่นเสียง album
เครื่องขยายเสียง amplifier
การเรียบเรียงเสียงประสาน arrangement
เพลงประกอบ backing track
จังหวะ beat
ที่จำได้ง่าย catchy
คอร์ด chord
ทำงานร่วมกัน collaborate
นักแต่งเพลง composer
การอัด compression
การแสดงดนตรี concert
แปรรูป convert
ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ customizable
เปิดตัวครั้งแรก debut
เครื่องประดิษฐ์ device
ดิจิตอล digital
โดดเด่น distinctive
เสียงแตก distortion
มีอิทธิพลต่อ dominant
ธาตุ / องค์ประกอบ element
เลียนแบบ emulate
การปรับความถี่ของเสียง equalizers
ที่ปรับเพิ่มลดระดับสัญญาณ faders
ชื่อเสียง fame
ความถี่ frequency
การประสานเสียง harmony
ท่อนเพลง hook
ทำโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน improv
ซึ่งถูกรับมีอิทธิพลจาก influenced
แหวกแนว innovate
ดนตรีบรรเลง instrumental
อินเตอร์เฟซ interface
ระยะห่างที่อยู่ระหว่างโน้ต 2 ตัว interval
ค่ายเพลง label
การแสดงดนตรีสด live
ลำโพง loudspeaker
เนื้อเพลง lyrics
ที่เพิ่มความดังของเสียง maximizers
กลไก mechanism
ทำนองเพลง melody
เครื่องผสมสัญญาณเสียง mixing board
ซ่อมแปลง modify
เอฟเฟคตัดเสียงจี่ noise gate
เสียงคู่แปด octave
ส่งออก output
กายภาพ physical
ตัวรับสัญญาณความสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ pickup
ระดับเสียง pitch
ดีดสาย pluck
โปรแกรมเสริม plugin
โดดเด่น prominent
ซึ่งสามารถเผยแพร่ promotional
ซึ่งถูกเผยแพร่ให้ประชาชน publicized
บันทึก record
เสียงก้อง reverb
จังหวะดนตรี rhythm
สเกล scale
เพลงเดี่ยว single
เดียว solo
เสียงเซาด์แทร็ก soundtrack
สาย string
แถบ strips
ตีคอร์ด strum
เครื่องสังเคราะห์เสียง synth
เสียงเพลง tune
ระดับเสียง tuning
การสั่นสะเทือน vibration
เสียงร้องเพลง vocal

YouTube video

YouTube video

religion

ผู้เชื่อว่าอาจมีพระเจ้าอยู่จริง agnostic
นางฟ้า angel
เรียบเรียง articulated
ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง atheist
มีอำนาจ authoritative
ความเชื่อ belief
พระคัมภีร์ Bible
อวยพร bless
ศาสนาพุทธ Buddhism
ศาสนาคริสต์ Christianity
พระบัญญัติ commandment
ทำตาม conform
สนธิสัญญา covenant
หลักความเชื่อในทางศาสนา creed
ไม้กางเขน cross
ถูกตรึงกางเขน crucify
แถลง declare
การกระทำ deed
เทพเจ้า deity
การสาธิต demonstration
ธรรมะ dharma
ลูกศิษย์ disciple
หลากหลาย diverse
ทิพย์ divine
สมควรได้รับ earn
ตั้งใจจริง earnestly
ยอมรับอย่างเต็มใจ embrace
การตรัสรู้ enlightenment
ชั่วนิรันดร eternal
ชีวิตนิรันดร eternal life
ความเชื่อ / ศรัทธา faith
การให้อภัย forgiveness
จัดตั้งขึ้น founded
อริยสัจสี่ four noble truths
ทำให้เกิดขึ้นจริง fulfill
พระเจ้า God
พระคุณ grace
สวรรค์ heaven
ศาสนาฮินดู Hinduism
มนุษยชาติ humanity
รูปเคารพ idols
ศาสนาอิสลาม Islam
พระเยซู Jesus
พิพากษา judgment
กรรม karma
ทําบุญ make merit
นั่งสมาธิ meditate
การนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว monotheism
ศีลธรรม morality
มุสลิม Muslim
อาถรรพ์ mystical
อริยมรรคมีองค์แปด noble eightfold path
ถวายบูชา offering
คนนอกศาสนา pagan
เกี่ยวกับปรัชญา philosophical
ผู้พูดแทนพระเจ้า prophet
การหาข้อสอดคล้อง reconcile
ความต้องการ requirements
การฟื้นฟูสภาพ restoration
ความชอบธรรม righteousness
พิธีกรรม ritual
ผู้ครอบงำ ruler
ศักดิ์สิทธิ์ sacred
เครื่องบูชา / เสียสละชีวิต sacrifice
ความรอด salvation
หนังสือศักดิ์สิทธิ์ scripture
นิกาย sects
กฎแห่งวิถีชีวิตของมุสลิม sharia law
ศาลเจ้า shrine
ปาบ sin
อำนาจอธิปไตย sovereign
วิญญาณ spirit
การจำนน submission
ยอมจำนน submit
ถูกทรมาน suffer
มีอำนาจบังคับเหนือ supersede
โบสถ์ของศาสนายิว synagogue
ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว theistic
ขั้นสูงสุด ultimate
ผู้ที่มีความเชื่อว่าทุกศาสนาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ universalist
นมัสการ worship

YouTube video

YouTube video

language

สำเนียง accent
คุณศัพท์ adjective
คำขยายกริยา adverb
ระบบตัวอักษร alphabet
สามารถใช้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว bilingual
สามัญ common
คำเชื่อม conjunction
พยัญชนะ consonant
บริบท context
ถ่ายทอด / สื่อ convey
ระบุเจาะจง definite
เป็นต้น etc.
ข้อยกเว้น exception
คำอุทาน exclamation
ความคล่องด้านภาษา fluency
บ่อย frequent
บ่งบอก indicate
คำอุทาน interjection
ไม่เกี่ยวข้อง irrelevant
ภาษาศาสตร์ linguistics
ท่อง memorize
คำนาม noun
ความครอบครอง possession
คำบุพบท preposition
คำสรรพนาม pronoun
การออกเสียง pronunciation
เน้น stress
พยางค์ syllable
ภาษาที่มีวรรณยุกต์ tonal language
สระ vowel

YouTube video

YouTube video

physical-education

แอโรบิก aerobic
การเติบโต aging
กรดอะมิโน amino acids
นักกีฬา athlete
ความหนาแน่นมวลกระดูก bone density
เร็วๆ / สั้นๆ brisk
แคลอรี่ calorie
คาร์ดิโอ cardio
ระบบหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular system
โรคเรื้อรัง chronic disease
สถานการณ์ circumstance
จำแนกประเภท classify
บริโภค consume
โรคเบาหวาน diabetes
การบริโภคอาหาร dietary
ประหยัด economical
ความทนทาน endurance
เสริม enhance
ภายนอก external
กรดไขมัน fatty acids
ไฟเบอร์ fiber
อาหารเสริม food supplement
การทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น hone
อาหารขยะ junk-food
เอ็น ligament
ก้าวขาข้างหนึ่งออกไปด้านหน้า lunge
การขาดแคลนอาหาร malnutrition
ทางจิตใจ mental
ระบบการเผาผลาญ metabolism
แร่ mineral
ปานกลาง / ไม่หนักมาก moderate
การบำรุงรักษา nourishment
อาหารการกิน nutrition
โรคอ้วน obesity
ที่เหมาะสม proper
วิดพื้น push up
ปริมาณ quantity
การทำซ้ำ repetition
การพาย rowing
ปรับตัวให้ฟิตหุ่น shape up
กล้ามเนื้อหน้าท้อง six pack abs
หุบขาลง squat
สภาพ state
สาร substance
เหงื่อ / เหงื่อออก sweat
เส้นเอ็น tendon
ทำให้เหนื่อย tire
ติดตาม track
ผู้ฝึก trainer
บำบัดรักษา treat
กระชับหลังแขน tricep dips
วิตามิน vitamin

YouTube video

YouTube video

cooking

ซึมซับ absorb
ต้มให้นุ่มข้างนอก แต่ภายในยังแข็งอยู่เล็กน้อย al dente
อบ bake
ผงฟู baking powder
ผงฟู baking soda
ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ baste
ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่ batter
ตี beat
ลวก blanch
ปั่น blend
ต้ม / เดือด boil
การย่างผิวนอกของอาหาร broil
ฟกช้ำ bruise
ถาดอบเค้ก cake pan
ที่ขูดชีส cheese grater
สับ chop
สาก ดิน clay pestle
ปนเปื้อน cross-contaminate
ทอด deep fry
หนาแน่น dense
หั่นให้ละเอียด dice
ทิ้ง discard
สลาย dissolve
โรย drizzle
โรยแป้ง dust
วันหมดอายุ expiration date
การจุดไฟเพื่อเผาแอลกอฮอล์ในเหล้าที่ใส่ flambé
รสชาติ flavor
พับ fold
อาหารเป็นสื่อ food borne
ผัด fry
ตกแต่งอาหาร garnish
ค่อยๆ / เบาๆ gently
ย่าง grill
ครีมโรยหน้าขนม icing
ส่วนผสม ingredient
ตีแป้ง knead
รั่ว leak
อาหารที่เหลือ leftover
ปู line
หมักเนื้อ marinade
ถ้วยตวง measuring cup
สับให้ละเอียด mince
ผสม mix
ชุ่มชื้น moist
ครก mortar
มาจาก originate
บรรจุภัณฑ์ packaging
ต้มดิบๆ สุกๆ parboil
แป้งเปียก paste
ปอก peel
เน่าสลายได้ perishable
หยิก pinch
สัตว์ปีก poultry
ทุบ pound
ซอสข้นๆ หนืดๆ ละเอียดๆ puree
ดิบ raw
แช่เย็น refrigerate
อบด้วยน้ำมันเล็กน้อย roast
เค็ม salty
ผัดเร็วๆ ด้วยน้ำมันเล็กน้อย sauté
เข้ม savory
ย่างขลุกขลิกด้วยไฟแรงอย่างรวดเร็ว sear
เครื่องปรุงรส seasoning
หั่นเป็นแถบๆ shred
ร่อนด้วยตะแกรง sift
เดือด simmer
ตักจากผิวหน้าของเหลว skim
เปรี้ยว sour
ไม้พายทําอาหาร spatula
เผ็ด spicy
นึ่ง steam
ตุ๋น stew
ข้าวเหนียว sticky rice
คน(อาหาร) stir
ผู้จำหน่าย supplier
หวาน sweet
เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
ขาด torn
โยนขึ้นอย่างเบาๆ toss
ไม่สุก unripe
ตี (ของเหลว) whisk

Sticky advertisement box