China ประเทศจีน
America ประเทศอเมริกา
Japan ประเทศญี่ปุ่น
South Korea ประเทศเกาหลี
England ประเทศอังกฤษ
India ประเทศอินเดีย

Q) Where do you come from?
คุณมาจากประเทศไทน

A) I come from China.
ฉันมาจากประเทศจีน

Skills

Posted on

10/01/2019