Asia ทวีปเอเชีย
Europe ทวีปยุโรป
North America ทวีปอเมริกาเหนือ
South America ทวีปอเมริกาใต้
Africa ทวีปแอฟริกา
Oceania ทวีปโอเชียเนีย

Q) Which continent is China in?
ประเทศจีนอยู่ทวีปไหน

A) China is in Asia.
ประเทศจีนอยู่ทวีปเอเชีย

Skills

Posted on

15/01/2019