Asia ทวีปเอเชีย
Europe ทวีปยุโรป
North America ทวีปอเมริกาเหนือ
South America ทวีปอเมริกาใต้
Africa ทวีปแอฟริกา
Oceania ทวีปโอเชียเนีย

Q) Which continent is China in?
ประเทศจีนอยู่ทวีปไหน

A) China is in Asia.
ประเทศจีนอยู่ทวีปเอเชีย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

15/01/2019