CB1 L52 | English by chris

CB1 L52

YouTube video

Asia ทวีปเอเชีย
Europe ทวีปยุโรป
North America ทวีปอเมริกาเหนือ
South America ทวีปอเมริกาใต้
Africa ทวีปแอฟริกา
Oceania ทวีปโอเชียเนีย

Q) Which continent is China in?
ประเทศจีนอยู่ทวีปไหน

A) China is in Asia.
ประเทศจีนอยู่ทวีปเอเชีย

Sticky advertisement box