บทสนทนาที่ 17 | English by chris

บทสนทนาที่ 17

YouTube video

Looks like it’s raining cats and dogs.
ดูเหมือนว่า ฝนตกเป็นแมวเป็นหมาเลย

What! What are you talking about?
อะไรนะ คุณพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ย

Oh, you don’t know? It’s an idiom.
โอ้ คุณไม่รู้เหรอ มันเป็นสำนวน

So, what does it mean?
แล้วมันหมายความว่าอย่างไร

Raining cats and dogs means it’s raining heavily.
ฝนตกเป็นแมวเป็นหมา หมายถึง ฝนตกหนักๆ

Oh, I see. Well, that’s a strange idiom.
โอ๋ เข้าใจล่ะ แหม๋ เป็นสำนวนที่แปลกดี

Do you know any idioms?
แล้วคุณรู้สำนวนบ้างไหม

A few I guess.
ก็รู้บ้างนะ

You should learn many, we use them often in daily conversation.
คุณควรเรียนรู้เยอะๆ เพราะเรามักใช้มันในการสนทนาในชีวิตประจำวัน

Sticky advertisement box