บทสนทนาที่ 62 | English by chris

บทสนทนาที่ 62

YouTube video

Do you have any special talents?
คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง

Me, nah. I’m useless at anything.
ผมนี่นะ เปล่า ไม่มี ผมไม่ได้เรื่องสักอย่างเลย

Oh come on. There must be something you’re good at.
ไม่เอาน่า ต้องมีสักอย่างหนึ่งที่คุณทำได้เก่งๆ

I can cook quite well.
ผมทำอาหารได้ไม่เลวนะ

Really? Like what?
จริงเหรอ ทำได้อะไรบ้าง

I can fry an egg.
ผมทอดไข่ได้

Frying an egg is not a special talent.
จะทอดไข่เป็น ก็ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะคุณ

What about you then? Any special talents?
เอ่อ แล้วคุณล่ะ ความสามารถพิเศษมีอะไรบ้าง

I can speak 5 languages and play 8 musical instruments.
ผมพูดได้ 5 ภาษา เล่นเครื่องดนตรี 8 ชนิด

Sticky advertisement box