บทสนทนาที่ 86 | English by chris

บทสนทนาที่ 86

YouTube video

Hey! What are you doing?!
เฮ้ย ทำอะไรเนี่ย

Having a smoke.
จะสูบบุหรี่ไง

You can’t smoke inside the mall!
ในห้างมันถูกห้าม

I didn’t see a sign anywhere forbidding to do so.
ไม่เห็นจะมีป้ายห้ามสักหน่อย

Everyone knows it’s forbidden to smoke inside!
แหม๋ ใครๆ ก็รู้แล้วว่าห้ามสูบบุหรี่ในห้าง

Just a quick smoke won’t do any harm.
ก็แค่สูบบุหรี่แป๊บหนึ่งไม่เห็นจะเป็นอะไรนักหนา

Quick! Put it out! Some security guards are coming.
เร็วเข้า ดับมันสิ พวกยามจะมาหาแล้ว

Oh bugger! They’ve seen me!
ตายล่ะ เขาเห็นผมแล้ว

Come on! Leg it!
เร็วๆ วิ่งหนีเถอะ

Sticky advertisement box