Do Are ใช้ยังไง | English by chris

Do Are ใช้ยังไง

https://www.youtube.com/watch?v=FeBTYVXmsv0

1010205_263446443849235_1838400836015798167_n

 

Do กับ Are ใช้แตกแต่งกันอย่างไร

Do + sub + verb 1 + ?
ใช้เพื่อถามถึงข้อมูลหรือการกระทำที่เป็นนิสัย/ทำเป็นประจำ

Do you like football?

Do you want to come tonight?

Do you speak English?

Do you wake up early (every day)?

1- Are + you/we/they+ adjective + ?
ใช้เพื่อถามถึง อาการ/สภาพ ของคำนามนั้น

Are you hungry?

Are you sleepy?

Are they busy?

Are they happy?

2- Are + you/we/they+ verb 1-ing + ?
ใช้เพื่อถามถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

Are you coming tonight?

Are you working now?

Are they going tomorrow?

Sticky advertisement box