คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 4 Engineering วิศวกรรมศาสตร์ | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 4 Engineering วิศวกรรมศาสตร์

YouTube video

YouTube video

Engineering

การวิเคราะห์ analysis
ช่องโค้ง arch
แกนล้อ axle
คาน beam
ผลิตผลพลอยได้ by-product
คานยื่น cantilever
การโคลนนิ่ง clone
สันดาป combustion
รวบรวม compile
การอัด compression
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD (Computer Aided Design)
ดำเนินการ conducted
อนุรักษ์ conserve
แปรรูปแบบ converted
เพลาข้อเหวี่ยง crankshaft
กระบอกสูบ cylinder
แรงกระทำที่เคลื่อนที่ dynamic load
ทางยกระดับ elevated
การขุด excavate
รถขุดดิน excavator
ท่อไอเสีย exhaust
การเชื่อมโลหะ fabrication
ขนส่ง haul
การจุดให้ลุก ignite
การประทับตราทางพันธุกรรม imprinting
การรับเข้า intake
การสืบสวน investigation
ซึ่งมองไม่เห็น invisible
น้ำหนักถ่วง load
ขั้นตอน phase
ลูกสูบ piston
ทำให้แข็งแรง reinforcement
ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา rotary
ของโสโครก sewage
ประกาย spark
สะพานแขวน suspension bridge
มีความสงสัย suspicious
เป้าหมาย target
สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ truss bridge
วาล์ว(ท่อ / ลื้น) ปิดเปิด valve
ความเป็นจริงเสมือน virtual reality

Sticky advertisement box