คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 6 Law กฎหมาย | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 6 Law กฎหมาย

YouTube video

YouTube video

Law

เลิกล้ม abolish
กล่าวหา accuse
การทำร้ายทางเพศ aggravated sexual assault
เปลี่ยนแปลง alter
แก้ไข amend
อุทธรณ์ appeal
อุทธรณ์ appellate
พูดเก่ง articulate
ทนายความ attorney
ค่าประกันตัว bail
กล่องลงคะแนน ballot box
ล้มละลาย bankrupt
การโจรกรรม burglary
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง candidate
คดี case
เฉพาะ / แน่นอน certain
กล่าวอ้าง claim
ซึ่งกระทำการแล้ว commission
ค่าชดเชย compensation
ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา congressional
การวางแผนอย่างลับๆ conspiracy
เกณฑ์ criteria
วิพากษ์วิจารณ์ criticize
จำเลย defendant
นิยาม define
(สอนให้รู้)ระเบียบวินัย discipline
อย่างสับสน ไม่ตรงประเด็น discursive
อาณาเขต domain
เลือกตั้ง elect
ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ entailment
ไล่ออกผู้เช่า eviction
หลักฐาน evidence
ชัดแจ้ง explicit
ปืน firearm
การหลอกลวงทางการเงิน fraud
กองทุน fund
มีความผิด guilty
การฆ่าคน homicide
บอกเป็นนัย implicit
บังคับ impose
การจำคุก imprisonment
การอนุมาน / สรุป infer
ความคิดริเริ่ม initiative
ความบริสุทธิ์ innocence
ทันที instantaneous
เจตนา intent
แปลความหมาย interpret
เสมอไป invariably
ไม่เกี่ยวข้อง irrelevant
ผู้พิพากษา judge
อำนาจศาล jurisdiction
คดีความ lawsuit
ทางกฎหมาย legislative
การฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนา manslaughter
กลไก mechanism
ศีลธรรม morality
คำสาบาน oath
ข้าราชการ / ทางการ official
ดำเนินงาน operate
ที่ใช้การพูด oral
ชักชวน persuade
การร้องเรียน petition
ความผิดลหุโทษ petty crime
ผู้ร้องทุกข์ plaintiff
โต้แย้ง / อ้อนวอน plead
การครอบครองยาเสพติด possession of drugs
นำหน้า preceding
สันนิษฐาน presume
สันนิษฐาน presuppose
ความเป็นไปได้ probability
ห้าม prohibited
ฟ้องร้อง prosecute
การเรียกคืน recall
ชดเชย redress
การลงประชามติ referendum
ปฏิเสธ refute
ลบออก remove
ยกเลิก / เลิกล้ม repeal
การแก้ปัญหา resolution
พิพากษาวางโทษ sentence
ในเวลาเดียวกัน simultaneous
หลักบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาล stare decisis
ประชุมบทกฎหมาย statutes
ซึ่งตามมา subsequent
ต่อเนื่อง successive
ฟ้องคดี sue
รัฐบาล the state
การขโมย theft
ข่มขู่ threaten
สนธิสัญญา treaty
พิจารณาคดี trial
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ unconstitutional
ความถูกต้อง validity
ซึ่งมีหลากหลาย vary
คำตัดสินสุดท้าย verdict
ด้านสวัสดิการ welfare
พยาน witness

Sticky advertisement box